ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ

Thứ Năm, 30/06/2022

Ngày 30/6, Đoàn trường Cao đẳng y tế chỉ đạo điểm Chi đoàn Cao đẳng Dược K5A tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuốn sách viết về Bác Hồ.

Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được nghe giới thiệu, trao đổi, thảo luận về cuốn sách “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất: Con đường cách mạng Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh - cách mạng và sáng tạo. Các bài viết của các tác giả trong cuốn sách đã tập trung phân tích: Một là, làm rõ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc; các yêu tố liên quan, tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…; Hai là, phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hội nhập quốc tế…; Ba là, làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông - Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quý báu đó của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

(Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình)

Cùng chuyên mục
Liên kết website