Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới

Thứ Ba, 10/10/2023

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị- xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì vậy việc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tổ chức Đoàn trong mọi giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Toàn tỉnh hiện nay có hơn có trên 237.248 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), chiếm 24,4% dân số và 38,4% lực lượng lao động xã hội trong tỉnh. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh, thanh niên Ninh Bình có bước trưởng thành khá nhanh chóng, đa số thanh niên có ý thức chính trị đúng đắn, trình độ học vấn, nghề nghiệp và nhận thức xã hội cao hơn trước, đời sống vật chất tinh thần, sức khoẻ của thanh niên tốt hơn, tính tích cực xã hội, tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm cộng đồng của thanh niên được nâng cao. Đã và đang hình thành một lớp thanh niên tiên tiến có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, biết vươn lên làm giàu chính đáng, làm chủ KHKT, có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tuy nhiên, thanh niên Ninh Bình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đó là tỷ lệ lao động thất nghiệp còn cao, chất lượng lao động còn thấp, trình độ, năng lực thực hành, tư duy kinh tế chưa cao; vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, hạn chế về nhận thức chính trị, thiếu ý chí phấn đấu, thụ động, thờ ơ, sống thực dụng, lười lao động, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Nhìn nhận từ thực tế đó, trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định 3 nhóm nội dung, giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ:

          - Một là: Nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiêu nhi trong tình hình mới; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo và đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục thanh thiếu niên.

          - Hai là: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, trọng tâm là đổi mới phương thức công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Ninh Bình; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

          - Ba là: Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

          Để cụ thể hóa các nhóm nội dung, giải pháp nhằm góp phần từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, Đoàn thanh niên tỉnh Ninh Bình tiếp tục không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở gắn với những cách làm hay, sáng tạo, phương thức đổi mới, những mô hình hiệu quả đang ngày càng phát huy tích cực trong công tác giáo dục của Đoàn, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vun đắp ước mơ, hoài bão niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên, qua đó góp phần xây dựng người Ninh Bình thanh lịch, thân thiện và hiếu khách như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, cụ thể là:

  Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng: giáo dục lý tưởng và niềm tin cho thanh niên về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn trong thời kỳ mới. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường tham mưu cho các cấp ủy đảng gặp gỡ, đối thoại với thanh thiếu niên; đa dạng hóa các nguồn thông tin cung cấp cho thanh niên, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vụ việc phức tạp, những vấn đề xã hội, thanh thiếu niên quan tâm thông qua hình thức tọa đàm, đối thoại, diễn đàn;  thường xuyên nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kích động, lôi kéo thanh niên tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên tổ chức học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác qua các công việc cụ thể thường ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên gắn với việc đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, quán triệt trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc nắm vững những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước như: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) của Đảng, Nghị quyết 25- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa X)...Tăng cường công tác nêu gương, phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch chuẩn, các việc làm thiếu gương mẫu. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp trong đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo lời Bác của tập thể, cá nhân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Bình”, chương trình “Khi tôi 18” trong các trường THPT, Trung tâm GD thường xuyên và dạy nghề.

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa: thông qua các mô hình Ngày Pháp luật, câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật, mỗi cán bộ công chức trẻ là một tủ sách pháp luật để vận động ĐVTN sống và làm việc theo pháp luật. Đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, phát huy hiệu quả của công tác cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ thanh niên hoàn lương trở về cộng đồng. Đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống về lịch sử, văn hóa Ninh Bình, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu nhi gắn với phong trào hành động cụ thể của Đoàn, Hội, Đội như phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyên”, chương trình “Khi tôi 18”, “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích .... đảm bảo triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh thiếu nhi nhằm phát huy sức trẻ trong việc xây dựng, bảo vệ và giữ gìn các giá trị truyền thống, tích cực góp sức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa và vẻ đẹp của Quần thể danh thắng Tràng An- di sản thiên nhiên thế giới.

          Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Ninh Bình phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp Đoàn, Hội, Đội; là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả 8 điều cán bộ Đoàn nên làm và 8 điều cán bộ Đoàn không nên làm theo tinh thần Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; cùng với đó, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến; tuyên truyền, giới thiệu cho thanh thiếu niên về những gương người tốt việc tốt trong xã hội nhằm động viên khích lệ, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn; chú trọng sinh hoạt đoàn theo các chuyên đề, nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực tại cộng đồng đang được thanh niên quan tâm; định kỳ triển khai định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn; hướng dẫn, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đi tìm hiểu thực tế gắn với tham quan các công trình văn hóa, di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống cách mạng của tỉnh...

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức Đoàn, rất cần sự vào cuộc, chung tay, chung sức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đảng ta xác định công tác thanh niên là công tác chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác giáo dục thanh niên. Ngoài vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, rất cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị để xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh, giá trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Phương Hà

UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn 

Liên kết website