Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số quốc gia

Thứ Bảy, 25/02/2023

(MPI) - Ngày 25/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc tới các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông tham dự trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Đại diện tham dự Hội nghị trực truyến tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của mọi quốc gia, vì vậy chúng ta phải hành động nhanh chóng để tận dụng mọi cơ hội, kết hợp sức mạnh của quốc gia, dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt quá trình chuyển đổi số nhằm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, thẳng thắn về thực trạng chuyển đối số và triển khai Đề án 06; chỉ ra những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu,…

Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới

Báo cáo của Ủy ban chuyển đổi số nêu rõ, chủ đề của năm 2023 - năm quốc gia về dữ liệu số là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước.

Các bộ, ngành thời gian qua đã nỗ lực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng “lấy người sử dụng làm trung tâm”, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số”, nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức người lao động của cơ quan nhà nhà nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số”, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí vốn đầu tư cho triển khai xây dựng Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Bộ Công an để thực hiện cấp định danh điện tử cho doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai để các Bộ, ngành địa phương thực hiện triển khai Đề án 06.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá thẳng thắn về thực trạng chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, nhận diện những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số thời gian tới.

Công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt một số kết quả tích cực trên nhiều mặt: trong nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến tăng; an toàn, an ninh thông tin được củng cố; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xuất hiện các công ty công nghệ Việt Nam hoạt động hiệu quả trong chuyển đổi số.

Hội nghị đã cho thấy sự quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi tắt, đón đầu, về trước

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng chuyển đổi số là xu thế, đã và đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn cầu; Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Nếu chúng ta không chuyển đổi số nhanh, chuyển đổi số mạnh, chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Chuyển đổi số phải có tư duy đi tắt, đón đầu, về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến.

Năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phải đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; phải triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở", tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề “Năm quốc gia về dữ liệu số” và hoàn thành trong quý I năm 2023.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội từ các bộ, ngành Trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Liên kết website