TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Thứ Sáu, 10/11/2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, từ ngày 07-10/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 với Chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn" tại 12 đơn vị cơ sở Đoàn và 12 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị. Ngoài ra, Đoàn công tác đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023 như: Việc ban hành, thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 thông qua việc thực hiện Bộ tiêu chí; công tác bồi dưỡng, kết nạp của đội, của đoàn; công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố; công tác đoàn vụ, đoàn phí năm 2023; kết quả triển khai App Thanh niên Việt Nam và thực hiện các nghiệp vụ trên Phần mềm Quản lý đoàn viên; công tác đăng tải ý tưởng sáng tạo trên Ngân hàng ý tưởng… Các nội dung trên đã được Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra giải trình và trao đổi cụ thể, thỏa đáng. Đối với những nội dung đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, Đoàn kiểm tra cũng đã tiếp thu và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023 của các đơn vị đoàn được Ban Thường vụ Đảng ủy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đảm bảo bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương, những vấn đề xã hội và đoàn viên thanh niên quan tâm; triển khai đạt hiệu quả nhiều hoạt động của Đoàn. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số cơ sở Đoàn của các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số bất cập, hạn chế.

 

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website