Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy HĐND tỉnh Nghị quyết