Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – 65 năm xây dựng và trưởng thành (15/10/1956-15/10/2021)

Thứ Sáu, 15/10/2021

Trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam luôn hăng hái tiên phong trong mọi lĩnh vực, rèn luyện, lao động, cống hiến, chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Tổ quốc, các thế hệ thanh niên đã liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Tháng 6/1946, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời với tên gọi Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (1946). Tháng 10/1956 tại thủ đô Hà Nội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam và Ban Vận động mặt trận thanh niên toàn quốc đã tiến hành Đại hội, quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi các tổ chức, các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng toàn dân đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho hoà bình thế giới. Đại hội vô cùng phấn khởi được Bác Hồ tới dự và Bác đã căn dặn “Là người chủ tương lai cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng vượt qua mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng của Hội LHTN Việt Nam, khẳng định rõ tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Hội, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH, trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành với 3 lần đổi tên, 7 kỳ đại hội, dù mang tên gọi khác nhau nhưng tính chất, mục tiêu của Hội chỉ là một, đó là "Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội LHTN Việt Nam đã động viên hàng triệu thanh niên hưởng ứng phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” hơn 5 triệu lượt thanh niên đã hăng hái tham gia các phong trào như “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”, tình nguyện hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước với tinh thần “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”, các thế hệ đi trước đã tình nguyện “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến nay “Thanh niên lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng”; “Tuổi trẻ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, phong trào “Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”..., Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải, hàng triệu hội viên, đoàn viên, thanh niên cả nước đã vượt qua khó khăn thử thách ra sức góp phần đắc lực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Đi theo ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với sự lớn mạnh của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình cũng không ngừng phát triển, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; nội dung, hình thức hoạt động của Hội từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Các cấp bộ Hội trong tỉnh đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; sự phối kết hợp có hiệu quả của các cấp các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh có bước phát triển mới. Nhiều phong trào, cuộc vận động và chương trình do tổ chức Hội LHTN phát động đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như: Cuộc vận động "Thanh niên Ninh Bình với văn hóa du lịch", "Thanh niên Ninh Bình với văn hóa giao thông”, "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”,  “Thanh niên tình nguyện”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”... các cuộc vận động, các phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia tự nguyện, nhiệt tình và đầy trách nhiệm của thanh niên trong tỉnh, để lại hình ảnh, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao. Các phong trào, cuộc vận động cũng chính là môi trường thực tiễn để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Để công tác Hội và phong trào thanh niên triển khai có hiệu quả, hàng năm, trên cơ sở Chương trình của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, bám sát vào nhiệm vụ của địa phương, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã xây dựng, triển khai cụ thể, đảm bảo linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với hội viên, thanh niên được các cấp Hội LHTN trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện. Các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Hội thông qua các hoạt động thực tiễn gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến; tập trung vào việc xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên; tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị và giáo dục truyền thống, nếp sống văn hoá cho thanh niên. Đồng thời chú trọng tuyên truyền giáo dục cho thanh niên hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương Ninh Bình, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong tham gia xây dựng văn hóa du lịch, phát triển du lịch bền vững của tỉnh.

Trong nhiều năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù; chuyển đổi mô hình chi hội trên địa bàn dân cư sang mô hình chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, đối tượng. Nhiều mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên mới được thành lập đã phát huy hiệu quả rõ nét. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác Hội và phong trào thanh niên Ninh Bình đã không ngừng phát triển và giành nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường của tuổi trẻ. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên, hàng năm Hội LHTN tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tốt các hoạt động trong "Tháng thanh niên" và chiến dịch “Thanh niên Tình nguyện hè” với nhiều hoạt động thiết thực; gặp gỡ giao lưu các thế hệ cán bộ Đoàn nhân dịp ngày thành lập Đoàn; tọa đàm trực truyến “Giữ lửa truyền thống - Tiếp bước tương lai” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); tổ chức Hội nghị cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”.

alt
Chương trình ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp và
trao học bổng Doanh nghiệp trẻ Ninh Bình "Cùng em vượt khó đến trường"
 

Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành, chăm lo các đối tượng thanh niên, tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, phong trào “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, "Sáng kiến hay, tay nghề giỏi" thi đua học tập, ứng dụng KHKT vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng các mô hình CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi, CLB thanh niên giúp nhau làm kinh tế tiếp tục được quan tâm triển khai sâu rộng, đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, học nghề, lập nghiệp từ các nguồn vốn của Quỹ Quốc gia về việc làm, của Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Đến tháng 6/2021, nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương là 2,8 tỷ đồng; dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống Đoàn thanh niên toàn tỉnh đạt trên 331 tỷ đồng; giải ngân hiệu quả 10 tỷ đồng cho 179 mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp từ nguồn vốn theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Qua đó đã động viên và khuyến khích nhiều hội viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, chủ động lập thân lập nghiệp, thích ứng nhanh với điều kiện phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và công tác Hội, phong trào thanh niên Việt Nam.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã phối hợp tốt với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đài truyền thanh 3 cấp, đội nhóm truyền thanh lưu động. Quán triệt, hướng dẫn khai thác thông tin và đăng tải thông tin chính thống về tình hình dịch, góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch Covid-19; đã cấp phát trên 100.000 khẩu trang; 350 chai nước sát khuẩn; gần 5.000 tấm kính chắn giọt bắn; ủng hộ quỹ vacine phòng, chống Covid-19 của tỉnh; trao tặng quần áo bảo hộ, trang thiết bị y tế cho đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19; Thăm hỏi động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và các khu cách ly Covid-19 tập trung; Thành lập 50 đội hình thanh niên tình nguyện, dán apphich tuyên truyền về dịch Covid-19 tại các điểm công cộng, tải và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, Ncovi. Tổ chức 18 đợt tặng quà, nhu yếu phẩm cho các cơ quan trực tiếp phòng chống dịch, các tỉnh tâm dịch như Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tổng trị giá hàng tỷ đồng. Hỗ trợ tiêu thu nông sản các loại cho nông dân Hải Dương, Bắc Giang...

alt
Chương trình rửa xe gây quỹ ủng hộ phòng, chống COVID-19 của đoàn viên, thanh niên huyện Nho Quan
 

Hoạt động của các thành viên tập thể thuộc Hội LHTN cũng dần phát huy được vai trò và có uy tín đối với hội viên; công tác đoàn kết tập hợp lực lượng Doanh nhân trẻ, y, bác sỹ trẻ ngày càng được mở rộng; công tác an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, góp phần kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hỗ trợ lập nghiệp cho thanh niên và thực hiện thành công chương trình công tác Hội của tỉnh.

Với những kết quả đạt được, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên; Nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và UBND tỉnh khen thưởng, điều đó thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tựu của tuổi trẻ toàn tỉnh và sự tiến bộ của Hội LHTN tỉnh Ninh Bình.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, những hy sinh và cống hiến to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam và các thế hệ thanh niên Ninh Bình đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội LHTN và thế hệ trẻ Việt Nam, đó là: “Truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ“; “Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất“; “Truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn“. Với truyền thống quý báu đó, với bản lĩnh, nghị lực và tiềm năng của tuổi trẻ, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng thanh niên Ninh Bình sẽ tiếp tục trưởng thành, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phù hợp với giai đoạn phát triển mới; Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện, có trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.

Đinh Hồng Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

Liên kết website