Tỉnh đoàn Ninh Bình kiểm tra Huyện đoàn Yên Khánh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Bảy, 04/06/2022

Sáng 04/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 tại Huyện đoàn Yên Khánh  theo Kế hoạch số 261- KH/TĐTN-XDĐ, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022.

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Khánh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và cấp ủy địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 và trọng tâm là hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 theo tiến độ trong Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong quá trình triển khai, các nội dung cơ bản được cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế của địa phương, đơn vị mình. Các nội dung triển khai được cấp cơ sở quan tâm thực hiện và có được những kết quả cao, tiêu biểu như: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở; việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; việc thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng và các hoạt động về chuyển đổi số thực hiện bài bản và đa dạng hoạt động, đỡ đầu thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt kế hoạch giao,... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn vẫn còn những hạn chế như: việc xây dựng chương trình hành động và quy chế làm việc của cấp cơ sở còn chưa kịp thời; số lượng ý tưởng cập nhật Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên còn hạn chế; việc sinh hoạt chi đoàn ở nhiều cơ sở không đảm bảo theo quy định; về công tác đoàn vụ, việc khôi phục “Sổ đoàn viên” do mất hoặc thất lạc còn chưa được khắc phục và lưu trữ đúng theo quy định; việc đăng nhập phần mềm QLĐV còn chưa đảm bảo theo yêu cầu, việc quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo; việc tổ chức sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư còn hạn chế do chưa thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng còn hn chế,... Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra đã phân tích, làm rõ và đưa ra các giải pháp hướng dẫn một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đạt được kết quả tích cực trong 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

           Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề nghị Huyện đoàn Yên Khánh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế của đơn vị trong thời gian tới.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website