Thành đoàn Tam Điệp Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2021

Thứ Bảy, 14/08/2021

         Ban Thường vụ Thành đoàn Tam Điệp đã tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Lương Tá -  Trưởng ban Ban Tuyên giáo thành ủy; các đồng chí UV BCH và gần 100 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt.

tam điệp học tập chuyên đê

        Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Thành đoàn triển khai nội dung 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; đồng chí Mai Lương Tá -  Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, triển khai các nội dung về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Kết thúc hội nghị, BTV Thành Đoàn đã yêu cầu các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác; đồng thời đề nghị các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên website, trang mạng xã hội; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành đoàn Tam Điệp.

Liên kết website