Ninh Bình: Nhân rộng mô hình hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư

Thứ Tư, 09/11/2022

Năm 2022, thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn dân cư toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong tổ chức bộ máy và mô hình tổ chức trên địa bàn dân cư, cụ thể:

1. Thực hiện đồng bộ Mô hình “3 có”: Có cán bộ Đoàn, có sinh hoạt Đoàn, có công trình thanh niên

Các chi đoàn thực hiện các phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị

Mô hình được thực hiện thí điểm ở 11 đoàn cơ sở và 117 chi đoàn khối nông thôn trên địa bàn toàn huyện Kim Sơn. Cách thực thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị

- Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công trình, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư.

- Ban Thường vụ Đoàn xã làm việc với cấp ủy các đơn vị về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phối hợp đề xuất nhân sự ở những đơn vị khó khăn; hàng tháng hàng quý tổ chức sinh hoạt chi đoàn, triển khai các mô hình phần việc cụ thể tại các chi đoàn.

- Ban Thường vụ Huyện đoàn trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng và đăng ký của Đoàn các xã, thị trấn để phân công cán bộ về tham dự sinh hoạt cùng các chi đoàn.

Bước 2: Triển khai và thực hiện

- Ban hành kế hoạch xây dựng đoàn “3 có” và khắc phục chi đoàn chi hội khó khăn trên địa bàn toàn huyện; Ban hành kế hoạch triển khai một số nội dung, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022.

- Tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, hoặc lồng ghép các đợt kiểm tra khác đối với các đơn vị. Giao các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách các cụm  tham dự sinh hoạt định kỳ ít nhất 01 lần/tháng tại các chi đoàn khó khăn. (theo danh sách đăng ký) để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo với cấp ủy trong hội nghị giao ban về công tác xây dựng tổ chức đoàn, khắc phục chi đoàn chi hội khó khăn, lồng ghép hội nghị sơ kết, tổng kết năm sẽ sơ kết chuyên đề đối với công tác này.

- Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng tháng, Đoàn xã, thị trấn làm việc với chi bộ và Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: Tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tình hình hoạt động của chi đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác cán bộ của chi đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục và định hướng các công việc cụ thể.

- Đoàn các xã, thị trấn trực tiếp làm việc với cấp ủy chi bộ trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cán bộ chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp, tạo điều kiện và quan tâm chỉ đạo chi đoàn tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của chi đoàn, duy trì hoạt động các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Bước 3: Đúc rút kinh nghiệm

Sau mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn tại các đơn vị tiến hành họp và đánh giá những mặt ưu điểm và mặt hạn chế về nội dung và phương pháp tổ chức sinh hoạt để rút kinh nghiệm cho lần tổ chức ở các đơn vị tiếp theo.

Kết quả thực hiện: 11/11 đoàn cơ sở, 117/117 chi đoàn áp dụng thành công mô hình “3 có”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành hướng dẫn và nhân rộng mô hình đến 100% các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Đến nay, 17/17 huyện đã áp dụng mô hình. Qua đó tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn.

 

Công trình thanh niên xây dựng công trình nhà vệ sinh cho em

 

Nâng cao công tác sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư

2. Mô hình thành lập mới tổ chức đoàn trong khu xóm trọ công nhân: 

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Công văn số 1687-CV/TĐTN-XDĐ ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “ Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn” với chủ trương “Ở đâu có đoàn viên - Ở đó có tổ chức đoàn” nhất là các đoàn viên là công nhân làm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả tính đến tháng 11/2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã thành lập được 03 chi đoàn tại khu nhà trọ tại các xã có khu công nghiệp đóng chân. Việc thành lập chi đoàn khu nhà trọ công nhân nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các khu nhà trọ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tại khu nhà trọ…Đây cũng chính là một kênh thông tin hữu ích, giúp tổ chức Đoàn nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên công nhân, nhờ đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên thanh niên công nhân của các cấp Đoàn cũng thiết thực, hiệu quả hơn..

3. Mô hình sắp xếp, xây dựng tổ chức Đoàn (bao gồm cả chi đoàn) vững mạnh: 

Thực hiện Hướng dẫn 36-HD/TĐTN-TCKT về “Xây dựng chi đoàn mạnh” ngày 13/9/2018, Hướng dẫn số 11-HĐ/TĐTN-TCKT ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022; Công văn số 1485-CV/TĐTN-XDĐ ngày 05/1/2022 về việc triển khai xây dựng 100% tổ chức Đoàn cơ sở “3 chủ động” tới các huyện, thành Đoàn. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, yêu cầu các cơ sở Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở xây dựng báo cáo tự đánh giá về tình hình tổ chức Đoàn trực thuộc và phương hướng hoạt động, sắp xếp trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời, lồng ghép các tiêu chí Đoàn cơ sở 3 chủ động với tổ chức cơ sở Đoàn, chi đoàn vững mạnh, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4. Sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn: 

Thực hiện kế hoạch số 92-KH/TĐTN-TCKT ngày 23/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022, nhằm kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đoàn cấp xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, theo đó việc sắp xếp phải bám sát vào nội dung lãnh đạo của cấp ủy đơn vị, theo đúng Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn sau sắp xếp được đặt tên theo tên gọi của đơn vị hành chính, tổ dân phố, thôn mới,...đảm bảo số lượng phó bí thư bằng hoặc ít hơn số lượng bí thư và phó bí thư của 2 tổ chức đoàn sáp nhập; số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ được cơ cấu lại theo hướng tính giản nhưng đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng quy định. Kết quả, tổ chức Đoàn khối xã, phường, thị trấn giảm từ 145 xuống 143 đơn vị, bảo đảm sự ổn định, hiệu quả công tác quản lý xã hội, chất đặc thù về văn hóa, vị trí địa lý biệt lập của các phường, xã được sắp xếp.

 

5. Đẩy mạnh thực hiện chủ trưởng bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm

Thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/TĐTN-XDĐ ngày 10/11/2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh bình về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ban Chấp hành Tinh đoàn có hướng dẫn thực hiện việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm tại các cơ sở Đoàn (xã, phường, thị trấn) và đoàn cấp huyện

Huyện đoàn Yên Mô chỉ đạo thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm là Bí thư Đoàn Công an cấp cơ sở

Việc thực hiện chủ trương Phó Bí thư kiêm nhiệm được áp dụng đối với các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán, hoặc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đoàn cần phát huy thêm cơ cấu tại các tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác Đoàn, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Về Quy trình thực hiện: (1) Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành báo cáo cấp ủy củng cấp về chủ trương và dự kiến nhân sự giới thiệu bầu Phó Bí thư đoàn kiêm nhiệm; (2) Ban Thưởng vụ hoặc Ban Chấp hành có văn bản trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nơi cá nhân dự kiến bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm đang công tác; (3) Ban Chấp hành thực hiện theo quy trình giới thiệu nhân sự đối với chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm (thực hiện theo Hướng dẫn số 67-HD/TĐTN-XDĐ ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Tinh đoàn); (4) Ban Chấp hành tổng hợp nhân sự trong danh sách giới thiệu bầu Phổ Bi thứ và trình Đại hội để cho ý kiến về các Đề án nhân sự đại hội.

Theo đó, đến nay đã có 08 đơn vị bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm.Việc thực hiện chủ trương bầu bổ sung chức danh Phó bí thư kiêm nhiệm đã góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt ở cấp cơ sở trong điều kiện thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, tạo nguồn cán bộ có năng lực, kỹ năng nghiệp vụ trong các cơ sở đoàn; phát huy được sức trẻ, sự sáng tạo của đoàn viên trên tất cả các lĩnh vực qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ  chức đoàn, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở “3 chủ động” , đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới./.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website