Ninh Bình: 100% Đoàn cơ sở được công nhận Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2022

Thứ Năm, 03/11/2022

Xác định công tác chỉ đạo xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" là nội dung quan trọng trong năm 2022, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn các huyện, thành Đoàn tập trung vào các nội dung, cụ thể như sau:

Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,....).

Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên...

Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.

Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.
Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan
Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.
Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn xóm, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Tuyến đường bích họa phục vụ nông thôn mới do đoàn viên, thanh niên vẽ

+ Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn cấp huyện về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” xong trước ngày 25/10 của năm trước.

Bước 2: Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xong trước ngày 28/10 của năm trước; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công Ban chuyên môn theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện.

Bước 3: Hằng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định kỳ tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động” ; tổ chức tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” 2 lần/nhiệm kỳ.

+ Kết quả triển khai thực hiện:

Trong việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị:

Trong thời gian qua, để cụ thể hóa sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tiến hành nhiều giải pháp triển khai thực hiện các quy định trong quản lý đoàn viên, như: Đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích tin học, công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, thông tin đoàn viên; việc nhận xét ưu, khuyết điểm hằng năm đối với đoàn viên được tiến hành định kỳ, nhiều mô hình hiệu quả về quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, theo dõi, rà soát việc cấp phát thẻ đoàn viên khi kết nạp và chỉ đạo tổ chức Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn, triển khai các biểu mẫu thống kê số liệu về công tác tổ chức của Đoàn theo 8 biểu mẫu ban hành của Ban Bí thư Trung ương Đoàn… 

Tính đến 11 năm 2022, các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng thanh niên thông qua nhiều phương pháp như cử cán bộ phụ trách các đơn vị thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo nắm bắt và định hướng dư luận, chỉ đạo các đơn vị gửi báo cáo tháng... Nhìn chung, lập trường tư tưởng của đại bộ phận thanh niên được giữ vững và không bị dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu. Cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện sự quan tâm, đồng tình và tham gia tích cực vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước.
ĐVTN tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; hăng hái xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.
Việc sử dụng mạng facebook trong tuyên truyền các hoạt động Đoàn tại cơ sở được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa các hoạt động của các cấp bộ Đoàn trên mạng xã hội, qua đó tạo sự khích lệ, động viên, chia sẻ cách làm, sự sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Tuy nhiên để công tác tuyên truyền, chia sẻ hoạt động Đoàn trên các mạng xã hội đạt hiệu quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần có sự quan tâm định hướng các cơ sở Đoàn về nội dung, hình thức, thông tin, hình ảnh đưa lên mạng xã hội đảm bảo tính tuyên tuyền và định hướng phong trào.

Công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

 

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng sửa chữa trường học cho các em thiếu nhi

Trong việc chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác:
Trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ, các Đoàn cơ sở luôn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.
Luôn chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác, các Đoàn cơ sở thường xuyên chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

Công tác kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến luôn được các Đoàn cơ sở chủ động thực hiện theo đúng quy định.

Trong việc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan:

Hằng năm, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các Đoàn cơ sở luôn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên.

Công tác phát triển đảng viên luôn được các Đoàn cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Việc phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn xóm, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Kết quả cụ thể: Trong năm 2022 đã có 209/209=100% Đoàn cơ sở thuộc các Huyện, Thành đoàn được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website