Hoa Lư: Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo cho đoàn viên, học sinh trường THPT Hoa Lư A

Thứ Hai, 25/09/2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam. Sáng ngày 25/9, Huyện đoàn Hoa Lư tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên, học sinh trường THPT Hoa Lư A.

Đây là dịp để nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

Đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Huyện đoàn Hoa Lư

Liên kết website