Đoàn trường CĐ Cơ giới tổ chức Hội nghị Triển khai Hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi đoàn mạnh”

Thứ Tư, 01/11/2023

Thực hiện Hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi đoàn mạnh” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình đã ban hành Hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi đoàn mạnh” tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó hướng dẫn các chi đoàn đăng ký thực hiện và triển khai trên 03 mặt công tác:

Thứ nhất, chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị: Chi đoàn hướng dẫn đoàn viên tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp, về tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị, về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vận động 100% đoàn viên tham gia ít nhất 01 cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị theo quy định và định hướng của cấp trên đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Thứ hai, chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động: Yêu cầu 100% đoàn viên của chi đoàn tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình, Kế hoạch công tác năm của chi đoàn đảm bảo các hoạt động trong năm phù hợp với đối tượng, địa bàn để phát huy tính chủ động, tích cực của đoàn viên; chi đoàn có bảng phân công, giao nhiệm vụ cho đoàn viên trong năm nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động của Chi đoàn; chi đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên hoặc đề tài, ý tưởng sáng kiến sáng tạo cũng như tổ chức ít nhất 01 hoạt động an sinh xã hội và 01 hoạt động có ứng dụng chuyển đổi số.

Thứ ba, chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức: Chi đoàn có Sổ Chi đoàn theo mẫu do Trung ương Đoàn ban hành và ghi chép đầy đủ theo quy định; 100% đoàn viên có sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên, trong đó sổ đoàn viên được nhận xét, đánh giá xếp loại hàng năm; tổ chức Đại hội Chi đoàn theo đúng quy định và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Chi đoàn trên phần mềm Quản lý đoàn viên; chi đoàn có đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; mỗi đoàn viên vận động ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn.

Cùng chuyên mục
Liên kết website