Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt - Xô tổ chức buổi tuyên truyền cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030

Thứ Năm, 01/01/1970

Chiều ngày 12/9/2022, Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt - Xô tổ chức buổi tuyên truyền cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí đoàn viên đã được giới thiệu về những điểm mới của Luật Thanh niên, đưa ra những phương hướng nhiệm vụ sắp tới để tuyên truyền, giới thiệu về Luật Thanh niên cho tất cả đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công với sự hưởng ứng nhiệt tình của các Đoàn viên, Thanh niên và từ đó nhằm nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội và đối với gia đình và bản thân, triển khai một số điều trong Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên tại Nghị quyết số 25, Kết luận số 80. Thể chế hóa các quy định Hiến pháp 2013; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.  Kế thừa các quy định của Luật thanh niên 2005 còn phù hợp với điều kiện hiện nay. Bổ sung, sửa đổi các quy định khác cho phù hợp với bối cảnh, đặc điểm yêu cầu và xu hướng phát triển thanh niên hiện nay. Bảo đảm phù hợp với xu thế QLNN về thanh niên và hoạt động của tổ chức thanh niên trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tham khảo, học tập kinh nghiệm cũng như xu hướng trong xây dựng các chính sách về thanh niên của thế giới.

Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên được củng cố các kiến thức, tư tưởng chính trị vững vàng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong công cuộc học tập, bảo vệ và xây dựng nền tảng, tư tưởng Đảng, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn.

Liên kết website