Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt CLB lý luận chính trị vơi chủ đề 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)

Thứ Sáu, 29/01/2021

Ngày 28/01/2021, Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt CLB lý luận chính trị vơi chủ đề 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và trưng bày sách giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.


z2910698030987 e3d405ccef78ab058df80d81cf7cab6e

Các đồng chí trong CLB đã được xem lại video về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tiếp theo hoạt động là thăm quan mô hình trưng bày các tác phẩm về chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều tác phẩm quý giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thông qua hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ Đoàn, ĐVTN và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Liên kết website