Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên

Thứ Tư, 23/06/2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ngày 22/06/2021, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên

hình ảnh minh chứng 2

Tại đây, các đồng chí Đoàn viên thanh niên đã được quán triệt những quan điểm, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước, góp phần đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù và các thế lực phản động lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời cung cấp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên những kiến thức trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình hiện nay. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: “Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân”.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp cho Đoàn viên thanh niên hiểu chính xác, đầy đủ, kịp thời về quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển các mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ Đoàn ở cơ sở trong đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biển, đảo làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Liên kết website