Đại học Hoa Lư: Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”

Thứ Năm, 02/11/2023

Sáng ngày 02/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Chi đoàn mạnh về tư tưởng chính trị, Chi đoàn mạnh về hoạt động và Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, mạnh về tư tưởng chính trị: Thường xuyên học tập, trao dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết, và sức chiến đấu của chi đoàn. Bên cạnh đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về chính trị. Xây dựng niềm tin, lý tưởng, và định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên. Thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quan trọng và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, mạnh về hoạt động các đơn vị phải xây dựng chương trình công tác và kế hoạch hoạt động liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hài hòa giữa vai trò xung kích, tình nguyện và việc học tập, nghiên cứu tại trường. Thảo luận đóng góp, đổi mới nội dung, hình thức, và phương thức hoạt động của chi đoàn. Phân công nhiệm vụ phù hợp và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên.

Thứ ba, mạnh về xây dựng tổ chức: Tổ chức đoàn viên học tập và nghiên cứu về lý luận chính trị. Đảm bảo việc thực hiện nghiêm điều lệ Đoàn và tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo tháng, thực hiện số hóa trong các hoạt động của đoàn. Quan tâm đến xây dựng năng lực Ban Chấp hành Chi đoàn và có tác phong nghiêm túc. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, tổ chức các hoạt động Đoàn theo quy định. Tổ chức Đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

 

Xây dựng chi đoàn mạnh tại trường Đại học Hoa Lư là cơ sở để Đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị của nhà trường và địa phương; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, sinh viên, phát huy  tính tiên phong sáng tạo của Đoàn viên sinh viên.

Để cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong toàn hệ thống Đoàn bộ trường Đại học Hoa Lư, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương Chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng Chi đoàn mạnh tại các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc.

Cùng chuyên mục
Liên kết website