Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị

Thứ Ba, 16/03/2021

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp Tỉnh đạt hiệu quả.

Mục đích của việc học tập lý luận chính trị là trang bị cho cán bộ Đoàn những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên

 ly luan chinh trị 2

 Đồng chí Bùi Chính Thức  – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề Thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời điểm hiện nay

Từ đó, thông qua các buổi Họp báo cơ quan đầu tuần, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách tỉnh Ninh Bình được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề: Thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời điểm hiện nay; tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên; Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Luật an ninh mạng thông qua bài giảng của các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn.

Thông qua chuyên đề đã giúp cho cán bộ Đoàn nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông. Từ đó hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cũng được cung cấp nhiều thông tin về tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên, giúp cán bộ Đoàn có cái nhìn sâu sắc, tổng quát nắm rõ bản chất các vấn đề thời sự có tính chất phức tạp trong thời gian qua; từ đó, có thể định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên.

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đoàn.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website