Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập 04 bài học lý luận chính trị của Đoàn năm 2022

Thứ Tư, 02/11/2022

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng. V.I.Lênin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”. Bác Hồ cũng chỉ ra rằng: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế...

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng. V.I.Lênin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”. Bác Hồ cũng chỉ ra rằng: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế...

Thực hiện Kế hoạch số 218-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2022. Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cấp tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, ngày 02/11, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức hội nghị học tập lý luận chính trị năm 2022, cho 26 đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn. 

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. Sau buổi học, các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh viết bài thu hoạch về nội dung học tập, kết quả 100% bài viết đều đạt chất lượng./.

Ban Xây dựng Đoàn

 

Liên kết website