Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Giám sát Chỉ thị 42 tại Thành ủy Tam Điệp

Thứ Ba, 09/11/2021

Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ngày 09/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện “Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại Thành ủy TamĐiệp. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao.

            Nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị,  Đoàn giám đã tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên 04 nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị. 

z2939790965713 5309750e54f870c37f949d276dc1a4a7 

Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn làm việc tại Thành ủy Tam Điệp

       Hội nghị được lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thành ủy Tam Điệp. Theo đó, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW được Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp quan tâm triển khai và bước đầu đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục thế hệ trẻ được quan tâm chú trọng. Vấn đề xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tâp, rèn luyện phấn đầu, trưởng thành được triển khai đồng bộ chặt chẽ, cụ thể trên các mặt như: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với chỉ thị số 05 - CT/TW; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược phát triển gia định Việt Nam, Chương trình hành động vì trẻ em, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam...Phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn thanh niên cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc; việc phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Các thiết chế văn hóa được duy trì, thực hiện có hiệu quả nhằm giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi. Các loại hình câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, hội diễn được tăng cường tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

            Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW còn có những hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chung chung, chưa cụ thể; Công tác phối hợp giữa Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể một số địa phương, một số phòng, ngành với tổ chức Đoàn còn chưa rõ nét; việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn có lúc còn chậm, chưa hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục đối tượng thanh niên đi làm ăn xa, làm tại các khu công nghiệp còn có mặt hạn chế.

        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao kết quả  thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại địa phương. Tuy nhiên, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy Tam Điệp tiếp tục quan tâm hơn công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhất là các nhóm đối tượng đặc thù; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; tổ chức những cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với ĐVTN, để có những giải pháp giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. 

Thùy Linh

Liên kết website