Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề năm 2021

Thứ Bảy, 30/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra việc xây dựng và triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

kiểm tra tại thành đoàn NB

Đoàn kiểm tra làm việc tại thành đoàn Ninh Bình

Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với 02 - 03 cơ sở Đoàn (trong đó ít nhất 01 chi đoàn do đơn vị tự lựa chọn) và tập thể Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tại trụ sở đơn vị. Nội dung cụ thể: Kiểm tra việc xây dựng và triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đơn vị được kiểm tra đã bám sát nội dung Kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành và xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tỉnh hình địa phương, đơn vị.

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết, đánh giá đợt tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 trong các cấp bộ Đoàn; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Chương trình hành động và cụ thể hóa các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ.

An Huệ.

Liên kết website