100% Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh hoàn thành nội dung đi cơ sở theo chủ trương 1+ 2

Thứ Năm, 03/11/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022 theo chủ trương 1+2 (mỗi cán bộ Đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm), hằng năm, BTV Tỉnh Đoàn ban hành công văn triển khai tới cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về việc “Tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ trương đi cơ sở 1+2”; đồng thời, tổ chức hội nghị gặp mặt, quán triệt các nội dung mới trong việc đi cơ sở đối với cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn.

Việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 áp dụng đối với cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã đăng ký và thực hiện đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2.

Trong năm 2022, 26/26 cán bộ Đoàn cấp tỉnh tham gia đi công tác tại cơ sở (100% lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn, Văn phòng thuộc đối tượng thực hiện chủ trương 1 + 2) với nhiều nội dung như: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở, Kiểm tra, giám sát; Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, cấp huyện; tham dự sinh hoạt Chi đoàn; kiểm tra chuyên đề; kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay do Đoàn thanh niên quản lí năm 2022…

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trên các mặt công tác kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

Tuy nhiên,việc triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: một số đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung về chuyên môn, lí luận chính trị, trong khi khối lượng công việc chuyên môn tại cơ quan nhiều nên việc đảm bảo thời gian đi công tác theo yêu cầu còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nguồn kinh phí cho cán bộ đi cơ sở chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng cán bộ đi cơ sở..

Cán bộ đi cơ sở báo cáo cụ thể kết quả về cho lãnh đạo cơ quan, các ban, đơn vị liên quan. Hằng năm, lãnh đạo Tỉnh đoàn thực hiện việc đánh giá, nhận xét quá trình đi cơ sở của cán bộ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Ban Xây dựng Đoàn

Liên kết website