Tin nổi bật

Phụ lục

Email In PDF.

I. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH NINH BÌNH

1. Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất được tổ chức tháng 2 năm 1949 tại đình làng Xuân Áng (xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh nay là huyện Hoa Lư).
Hội nghị bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, đồng chí Lê Thanh Đức được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Cuối năm 1949, đồng chí Lê Thanh Đức chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Đăng Doanh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

2. Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh Ninh Bình lần thứ II được tổ chức vào giữa tháng 4 năm 1954 tại thôn Trung Trữ (xã Ninh Giang, huyện Gia Khánh nay là huyện Hoa Lư), có 250 đại biểu tham dự. Hội nghị bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 25 uỷ viên. Đồng chí Mai Khang được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn.

3. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ III được tổ chức vào tháng 5 năm 1959 tại thị xã Ninh Bình, có 250 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Lê Văn Tu được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn.

4. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ IV được tổ chức ngày
21-1-1961, có 200 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 25 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết Đồng chí Hà Như Lâm được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

5. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ V được tổ chức từ ngày 16/10 đến ngày 19-10-1963. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 19 uỷ viên.  Đồng chí Lê Đăng Nguyên được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Nguyễn Năng An, Trần Cao Thắng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

6. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ VI được tổ chức vào đầu năm 1968 tại Hang Quàn (xã Trường Yên, huyện Gia Khánh nay là huyện Hoa Lư), có 170 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Lê Đăng Nguyên được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Trịnh Kim Trừ, Nguyễn Thị Mừng được bầu làm Phó bí thư Tỉnh Đoàn.

7. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ VII được tiến hành từ ngày 3-6 đến 6-6-1974 tại Hang Quàn (xã Trường Yên, huyện Gia Khánh nay là huyện Hoa Lư), có 214 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Vũ Vương Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Bùi Thế Bình, đồng chí Trần Đức Thuần được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

8. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 7-1992 tại Hội trường UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có 155 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 32 uỷ viên. Đồng chí Trịnh Cao Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

9. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (nhiệm kỳ 1997 - 2002) được tổ chức tháng 11-1997 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Ninh Bình, có 200 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá IX, nhiệm kỳ 1997 - 2002 gồm 27 uỷ viên, trong đó có 7 đồng chí được bầu làm uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Đinh Chung Phụng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

10. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ X (nhiệm kỳ 2002 - 2007) được tổ chức vào tháng 9-2002 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Ninh Bình, có 210 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 33 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Mai Văn Tuất và đồng chí Bùi Mai Hoa được bầu làm phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH HÀ NAM NINH

1. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ I được tổ chức vào tháng 5-1977 tại thành phố Nam Định. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 uỷ viên, trong đó có 11 đồng chí được bầu làm uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Minh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

2. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ II được tổ chức tháng 9-1980 tại thành phố Nam Định, có gần 400 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 uỷ viên. Đồng chí Đinh Công Ruấn được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

3. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ III được tổ chức tháng 5-1983 tại thành phố Nam Định, có trên 400 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 47 uỷ viên, trong đó có 11 đồng chí được bầu làm uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Bùi Thế Bình được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

4. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ IV được tổ chức ngày 15-6-1987 tại thành phố Nam Định, có trên 300 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 uỷ viên, trong đó có 11 đồng chí được bầu làm uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Mạnh Tiến được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

III. DANH SÁCH BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH QUA CÁC THỜI KỲ

(Tính đến ngày 24/12/2009)  

 

STT

Họ và tên

Thời gian

Ghi chú

1

Vũ Thơ

1943 - 1944

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

2

Hà Phương

1947 - 1948

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

3

Lê Thanh Đức

1949

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

4

Nguyễn Đăng Doanh

1949 - 1950

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

5

Lê Huy Phan

1950

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

6

Nguyễn Thanh Bình

1951

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

7

Hoàng Văn Giang

1952 - 1953

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

8

Mai Khang

1953 - 1956

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

9

Lê Văn Tu

1960 - 1961

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

10

Hà Như Lâm

1957 - 1959,

1961 - 1968

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

11

Lê Đăng Nguyên

1969 - 1974

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

12

Vũ Vương Việt

6/1974 - 1/1976

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

13

Nguyễn Văn Minh

1976 - 1979

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

14

Đinh Công Ruấn

1980 - 1982

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

15

Bùi Thế Bình

1983 - 1986

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

16

Trần Mạnh Tiến

1987 - 1992

Tỉnh Đoàn
Hà Nam Ninh

17

Trịnh Cao Thăng

4/1992 - 8/1994

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

18

Đinh Chung Phụng

9/1994 - 2/2000

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

19

Nguyễn Thị Thanh

3/2000 - 7/2005

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

20

Mai Văn Tuất

11/2005 - 12/2009

Tỉnh Đoàn
Ninh Bình

 

 

 

 

 (Tính đến ngày 24/12/2009)  

STT

Họ và tên

Thời gian

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Lương

1957 - 1960

 

2

Trần Anh Cao

1960 - 1961

 

3

Phạm Tất Oánh

1962 - 1966

 

4

Nguyễn Năng An

1963 - 1968

 

5

Trần Cao Thắng

1963 - 1968

 

6

Trịnh Kim Trừ

1968 - 1974

 

7

Nguyễn Thị Mừng

1958 - 1974

 

8

Nguyễn Tử Mẫn

1971 - 1973

 

9

Bùi Thế Bình

1974 - 1976

 

10

Trần Đức Thuần

1974 - 1976

 

11

Đặng Văn Quy

1992 - 1997

 

12

Nguyễn Thị Thanh

1996 - 2000

 

13

Mai Văn Tuất

2000 - 2005

 

14

Bùi Mai Hoa

2001 - 2005

 

15

Đoàn Thanh Hải

2006 -2009

 

16

Đinh Hồng Thái

2006 -2009

 

17 Đinh Thị Phượng 2009 đến nay 12/2009 Giữ chức Quyền Bí thư

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 23 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:168
mod_vvisit_counterHôm qua:1053

Địa chỉ IP của bạn là: 44.197.230.180
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phụ lục