Tin nổi bật

Kết luận

Email In PDF.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất, trong suốt 75 năm đấu tranh cách mạng, dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, sát cánh cùng đồng bào và tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Ninh Bình, liên tục phấn đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội  và ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì quê hương Ninh Bình giầu đẹp.

Trên các chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng, ở đâu, lúc nào, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Bình cũng luôn luôn có mặt ở vị trí hàng đầu và đóng góp to lớn, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ kính yêu: “Bác rất vui mừng vì thanh niên ta đã lập được nhiều thành tích tốt xứng đáng là thanh niên anh hùng của một dân tộc anh hùng”.

Thực tiễn lịch sử khẳng định những thành tựu và chiến công của tuổi trẻ và phong trào thanh niên, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình luôn luôn bắt nguồn từ tư tưởng, quan điểm sâu sắc của Bác Hồ và của Đảng cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Những nhân tố có tính chất quyết định nói trên tạo mọi điều kiện cần thiết và thuận lợi cho Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được củng cố và xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức để đảm đương sứ mệnh lịch sử cao cả mà Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó, thực hiện tốt vai trò và chức năng của mình trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, mọi lúc.

Những truyền thống hào hùng và những bài học kinh nghiệm mà các thế hệ dày công vun đắp, xây dựng nên là vô cùng quý báu, là tài sản vô giá mà Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Bình nâng niu, trân trọng. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là phải từ những di sản tinh thần bất hủ mà các bậc tiền bối để lại, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Bình biết vận dụng và phát huy có hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, lúc bí mật, lúc công khai, lúc chiến tranh, lúc hoà bình, ở tiền tuyến hoặc ở hậu phương, trên đồng ruộng hay trên giảng đường, trong nhà máy hay trên trận địa, trên đất liền hay ngoài biển cả xa xôi... Ở đâu, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Ninh Bình cũng được biểu hiện ngày càng rực rỡ, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp là độc lập, tự do, hoà bình và hạnh phúc, là dân giàu nước mạnh. Chính trên các lĩnh vực hoạt động vô cùng phong phú và đa dạng, đó là môi trường phấn đấu, rèn luyện, thử thách, cống hiến và trưởng thành về mọi mặt, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Bình là một bộ phận khăng khít của lịch sử Đảng bộ tỉnh và của lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên cả nước. Được Đảng bộ tỉnh và các cấp uỷ Đảng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, rèn luyện suốt 75 năm qua, lớp lớp thanh niên Ninh Bình nối tiếp nhau nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu dũng cảm, lao động sáng tạo, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng với quê hương, đất nước.

* Những bài học kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

1. Mọi thắng lợi và kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, từ trước tới nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quan tâm, ân cần chăm sóc của các cơ quan nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội. Vì vậy, trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, tổ chức Đoàn phải nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để có thể vận dụng sáng tạo vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2. Ra sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đúng với tính chất và chức năng là tổ chức thanh niên cộng sản trẻ tuổi, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nhân tố quyết định để tập hợp, đoàn kết thanh niên, thu hút các tầng lớp, các đối tượng thanh niên tham gia hoạt động với Đoàn. Qua đó, mà bồi dưỡng, rèn luyện để trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt. Đó là những nhân tố rất quan trọng để tổ chức Đoàn làm tròn chức năng của mình là đội quân xung kích cách mạng, là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị chiến đấu của Đảng, là người phụ trách và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

3. Luôn luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác Đoàn cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, phù hợp với đặc điểm của các đối tượng thanh niên, luôn luôn hướng về cơ sở, sát cơ sở, sát với đoàn viên, thanh niên. Tích cực tạo ra động lực để phát động và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động trong hội viên, đoàn viên, thanh niên trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích chính đáng của thanh niên; giữa bồi dưỡng, đào tạo và phát  huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Khắc phục thái độ thụ động trong cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và cán bộ Đội, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, học vấn; về trình độ nghiệp vụ công tác thanh, thiếu nhi; quan tâm tạo điều kiện và có yêu cầu cao sự tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội, hoàn thành nhiệm vụ của mình trước Đảng, Đoàn và phong trào thanh niên.

* Những truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Bình.

1. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là động lực tinh thần xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh nhất là trong những bước ngoặt lịch sử trong suốt 75 năm qua. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được Đảng giao trách nhiệm, được Đoàn tổ chức, động viên, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta cũng luôn luôn xiết chặt đội ngũ xung quanh Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Là đội quân xung kích cách mạng, dám nghĩ, dám làm, dám đón lấy những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và mới mẻ và đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, Việc gì khó có thanh niên”. Thực tế cho thấy: Từ trước tới nay dù trong hoàn cảnh nào, dù phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình, thanh niên cũng quyết làm cho kỳ được những trọng trách được giao, tuổi trẻ Ninh Bình cũng luôn luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, thu hút đông đảo thanh niên vào các đội hình do Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, thương yêu giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, đặc biệt là khi gặp thiên tai địch hoạ, làm tốt công tác đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

4. Có hoài bão, ham học tập, ham hiểu biết, luôn luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, quản lý... say mê sáng tạo đổi mới trong lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học. Học ở nhà trường, học trong thực tế, học hỏi lẫn nhau và học trong nhân dân luôn được các thế hệ trẻ phấn đấu thực hiện ngày càng tốt, nhất là từ khi Đảng ta đề ra chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, các thế hệ trẻ liên tục nối tiếp nhau, tiến bước dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ kính yêu, làm cho đội ngũ những người cách mạng trẻ tuổi ngày càng hùng hậu, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng xã hội Việt Nam theo mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 23 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:173
mod_vvisit_counterHôm qua:1053

Địa chỉ IP của bạn là: 44.197.230.180
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kết luận