Tin nổi bật

Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

In

Các tác giả: Ken Blanchard, Ph.D. - Donald Carew - Eunice Parisi - Carew

Người đọc: Ái Hòa - Minh Trung
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

1.  Lời giới thiệu{play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/01-loi_gioi_thieu.mp3{/play}

 

2. Cú điện thoại đầu tuần{play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/02-cu_dien_thoai_dau_tuan.mp3{/play} 

 

3. Tầm quan trọng của nhóm {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/03-tam_quan_trong_cua_nhom.mp3{/play}

 

4.Sự quan trọng của tầm nhìn chiến lược {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/04-su_quan_trong.mp3{/play}

 

5.Theo dõi hoạt động của nhóm {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/05-theo_doi_hoat_dong.mp3{/play}

 

- Giai đoạn 1: Định hướng {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/06-giai_doan_1.mp3{/play}

 

 - Giai đoạn 2: Thử thách {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/07-giai_doan_2.mp3{/play}

 

- Giai đoạn 3: Hòa nhập {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/08-giai_doan_3.mp3{/play}

 

- Giai đoạn 4: Tạo hiệu quả {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/09-giai_doan_4.mp3{/play}

 

6.Những thay đổi về năng suất và nhuệ khí {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/10-nhung_thay_doi.mp3{/play}

 

7.Chức năng thực thi và duy trì {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/11-chuc_nang_thuc_thi.mp3{/play}

 

8. Giải đáp những thắc mắc {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/12-giai_dap_thac_mac.mp3{/play}

 

9. Thời điểm thay đổi phương pháp lãnh đạo {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/13-thoi_diem_thay_doi.mp3{/play}

 

10. Những vị giám đốc một phút mới {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/14-giam_doc_mot_phut_moi.mp3{/play}

 

11. Đôi nét về các tác giả {play}http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetxaydungnhomlamviechieuqua/15-ve_tac_gia.mp3{/play}


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: