Tin nổi bật

Ninh Bình: Ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

In

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Chương trình số 05-CTr/TU, ngày 08/02/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

 images710446 Ban Thuong vu Tinh uy Ninh B nh

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiến tới ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế năm trong 2020, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tập trung vào các nội dung:

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là: Nội dung công tác phòng, chống tham nhũng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đề ra chương trình sát thực, phù hợp, xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu; xác định hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

 

    Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy; phát huy vai trò của báo chí, chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng; tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trường học theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ động tham mưu xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp dư luận quan tâm; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

 

    Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy trình, quy định, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực; tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

 

    Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Bộ phận tham mưu, giúp việc các huyện ủy, thành ủy thực hiện tốt công tác tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực huyện ủy, thành ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

 

    Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thành ủy, bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân để tiếp nhận, nắm bắt thông tin, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; duy trì, phát huy hiệu quả “đường dây nóng” trong phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt việc bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng hoặc lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước.

 

    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm và nhiệm vụ cụ thể từng quý.

 

    Trên cơ sở Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện; đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Bích Hạnh

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: