Tin nổi bật

Ninh Bình: Ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020

In

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020; nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; phát hiện và xử lý tham nhũng.

images713109 Ninh B nh

 

    Phạm vi đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh bao gồm: (1) Đánh giá hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; (2) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; (3) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; (4) Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh; các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 căn cứ vào bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ, gồm 04 nội dung, tiêu chí đánh giá, cụ thể: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Tiêu chí, đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

 

    Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn, thu thập thông tin tài liệu, tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

                                                                                 Mạnh Hùng

Nguồn: Ban Nội chính Trung ương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới: