Tin nổi bật

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Email In PDF.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH


Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhiệm kỳ 2020-2025; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2020 - 2025.

b) Làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2020- 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác PCTN.

2. Yêu cầu

a) Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng để chỉ đạo, điều hành. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm chính, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN phải tiến hành đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, công khai kết quả xử lý đối với những vụ việc, người có hành vi tham nhũng.

c) Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN.

d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát, để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

II. CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu về phòng ngừa tham nhũng

- 100% các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Đảng; các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN (trừ văn bản) được quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

- 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Phấn đấu 100% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4; có 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Phấn đấu 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương.

2. Chỉ tiêu về phát hiện, xử lý tham nhũng

- 100% các vụ việc khi thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng phải được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

- 100% tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng được giải quyết đúng quy định; 100% các vụ án về tham nhũng, kinh tế phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, đạt trên 60%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, nhất là các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chương trình hành động số 70/CTr-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 89/KH- UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...; gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

- Nội dung, hình thức tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình lựa chọn hình thức tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, lãng phí.

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức quy định; bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân tiếp cận các thông tin liên quan và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; tập trung ở các ngành, lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư công; đấu thầu; quản lý, sử dụng đất đai, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, công tác cán bộ...Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý cho địa phương; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, các hành vi vi phạm, tham nhũng; kiên quyết yêu cầu bồi hoàn, thu hồi về cho Nhà nước những khoản chi lãng phí, sai chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.

c) Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; thực hiện niêm yết công khai các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với những công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức và công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo rà soát, nhận diện, chỉ ra nguy cơ tham nhũng đối với từng vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

- Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch, công khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức định kỳ phải chuyển đổi theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

d) Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát các thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính và công vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tài chính công, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt, đẩy mạnh trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai lắp đặt thêm máy ATM, đặc biệt tại các xã xa trung tâm để tăng cường hiệu quả trong thực hiện giao dịch.

đ) Kiểm soát tài sản, thu nhập

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài, sản thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCTN; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia phát hiện tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên phải xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ công tác; tạm thời chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

- Đẩy mạnh thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại khu vực ngoài nhà nước; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân.

- Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tiếp tục xây dựng, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN, tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật.

- Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng theo quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

5. Việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

a) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

b) Công tác điều tra, truy tố, xét xử

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 18/01/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ. Khi phát hiện hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để xem xét, xử lý hành chính; thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước do tham nhũng gây ra; thực hiện công khai kết quả xử lý nhằm giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng trong phòng, chống tham nhũng của tỉnh, xử lý kịp thời những vụ việc tham nhũng đảm bảo không để xảy ra oan sai, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Qua xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng cần chú ý phát hiện những bất cập để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và PCTN.... Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân trong công tác PCTN.

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phát hiện tham nhũng, trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng do báo chí phát hiện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác PCTN.

7. Tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác PCTN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới; thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng trong khối nội chính; giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tham gia giám sát tình hình thi hành pháp luật về PCTN và xử lý những vụ việc tham nhũng; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2020-2025 của đơn vị mình, gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/7/2021

2. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tình hình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật về PCTN và việc xử lý những vụ việc, người có hành vi tham nhũng cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

3. Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh)

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền chế độ, định mức, tiêu chuẩn lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, PCTN; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai ngân sách của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và công khai về tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

5. Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp việc đưa nội dung, tổ chức lồng ghép phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN.

6. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật về PCTN và việc phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, góp phần định hướng dư luận; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng và giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

7. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông công khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PCTN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2020- 2025 của các ngành, địa phương, đơn vị; giúp UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá công tác PCTN hằng năm theo quy định của Luật PCTN; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, các VP.
PH_VP7_KHTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 49 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:216
mod_vvisit_counterHôm qua:1053

Địa chỉ IP của bạn là: 44.197.230.180
Bạn đang xem: Home Phòng chống ma tuý,HIV/AIDS Ma tuý KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH