Tin nổi bật

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay

Email In PDF.

 

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH NINH BÌNH LẤN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Trước hết, tôi bày tỏ sự đồng tình cao vớiBáo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục có nhiều đổi mới và đã đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức lối sống của đoàn viên thanh thiếu niên. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng đã đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Trong nội dung tham luận trình bày tại Đại hội hôm nay, tôi xin được phát biểu, làm rõ thêm về nội dung, kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và tham gia thêm một số giải pháp về công tác giáo dục trong thời gian tới.

IMG 8676

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa các loại hình tập hợp, dân chủ hóa trong sinh hoạt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, từng bước khắc phục hình thức sinh hoạt đơn điệu của Đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, nâng cao tinh thần tự giác trong học tập, lao động của mỗi ĐVTN.

Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các ngành tư pháp, công an, giáo dục và các đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, nhất là việc giúp đỡ người phạm tội sau khi cải tạo hòa nhập cộng đồng; cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

Công tác giáo dục đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ  2012 - 2017.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng tôi nhận thấy còn có một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình của đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa dời truyền thống văn hóa dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Với tinh thần trách nhiệm, chúng ta thẳng thắn nhìn vào thực tiễn: Công tác giáo dục của đoàn của chúng ta nhìn chung chưa sâu sắc về nội dung, thiếu đa dạng về hình thức, kém rộng rãi về đối tượng, còn hạn chế về phương pháp, chưa đạt yêu cầu về công tác cán bộ.

          Tại diễn đàn hôm nay, từ thực tiễn công tác giáo dục của đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình, tôi xin đề xuất một số giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức giáo dục mà trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới, gồm các vấn đề chính như sau:

          Thứ nhất: Xác định trọng tâm công tác giáo dục là những vấn đề cơ bản của CN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước, định hướng XHCN. Để trang bị cho đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, từ đó có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, giữ vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. Các cấp bộ Đoàn cần nhân rộng những mô hình hiệu quả như tổ chức các diễn đàn, hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí minh, các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ lý luận trẻ với nhiều hình thức đa dạng thiết thực. Tăng cường tính tương tác, đối thoại hai chiều trong học tập, giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên; đặc biệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải tiếp tục được xác định là trọng tâm, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nội dung hoạt động của Đoàn. Đưa việc thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Bác vào đời sống sinh hoạt, phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi, để làm căn cứ đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, đội viên hàng năm với phương châm “có đội viên tốt sẽ có đoàn viên tốt, có đoàn viên tốt sẽ có đảng viên tốt, có nhiều đảng viên tốt thì đảng ta sẽ thực sự trong sạch vững mạnh”. Điều này càng trở nên cần thiết khi chúng ta đang thực hiện đồng bộ và quyêt liệt nghị quyết TW 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng hiện nay.

          Thứ hai: Cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và thực chất chương trình rèn luyện đoàn viên cùng với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Gắn giáo dục với phong trào, chương trình của Đoàn. Thiết lập môi trường rèn luyện, trải nghiệm cho thanh niên, như mô hình “Học kỳ quân đội”, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng bào tôi”; “Hành trình vì biển đảo quê hương”, các đợt sinh hoạt chính trị, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua đó để rèn luyện và giáo dục thanh niên.

          Thứ ba: Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo dục thanh thiếu nhi. Thực tiễn cũng đã khẳng định chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” đã tạo cầu nối để các nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ giao lưu trao đổi với thanh thiếu nhi, thông qua đó bồi đắp lý tưởng, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó Đoàn cần nghiên cứu nhiều mô hình liên quan đến công tác giáo dục hướng tới số thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật để giúp đỡ cảm hóa họ hòa nhập cộng đồng.

          Thứ tư: Đổi mới phương thức giáo dục của đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng địa phương, đơn vị. Phải theo kịp tình hình, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Để phù hợp với xu thế hiện nay, cần quan tâm giáo dục thanh thiếu niên thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại và hệ thống báo chí. Thực tế cho thấy Internet đang là kênh thông tin có sức bao phủ, ảnh hưởng diện rộng đối với các tầng lớp thanh niên. Do vậy tổ chức đoàn cần vận động giới trẻ có kiến thức và thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại để tham gia vào các hoạt động của đoàn, hội, đội. Trong đó tăng cường các nhóm nòng cốt để định hướng tuyên truyền giáo dục; phát huy tốt vai trò của hệ thống báo chí và sử dụng hiệu quả các công cụ báo chí điện tử, website của Đoàn.

          Thứ năm: Đoàn cần tăng cường, chủ động liên kết, phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội, tổ chức, cá nhân để khai thác nguồn lực, hỗ trợ các hoạt động giáo dục của Đoàn. Tổ chức nhiều hoạt động theo hướng nâng tầm về quy mô, hiệu quả, chất lượng, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần định hướng, hình thành trào lưu mới cho giới trẻ.

          Kính thưa đại hội!

          Công tác giáo dục của Đoàn đối với thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: gia đình và giáo dục gia đình, nhà trường và giáo dục học đường, bạn bè và mối quan hệ bạn bè, truyền thông hiện đại và internet, công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Tuy nhiên chính bản thân thanh niên mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lựa chọn lối sống, định hướng cho tương lai của chính mình.

Để kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên chúng ta hãy cùng nhau ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, thi đua rèn đức, luyện tài, để hình thành một thế hệ thanh niên Ninh Bình sống có hoài bão, lý tưởng, văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái. Góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

          Cuối cùng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Kính chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

          Xin trân trọng cảm ơn!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

23658927 191601058072542 1599977414445083887 n

                               CUỘC THI TÌM HIỂU
                 VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

  CUOC-THI-BIEN-PHONG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ II, NĂM 2017

   73

CUỘC THI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG

 

tải xuống

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 58 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1211
mod_vvisit_counterHôm qua:1716

Địa chỉ IP của bạn là: 54.81.0.22
Bạn đang xem: Home Tin hoạt động đoàn Cấp tỉnh Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay