Tin nổi bật

Tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4

Email In PDF.

 

        LTS: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã triển khai những việc làm ngay, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành về kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4.
 

♦ Qua kiểm điểm tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc

alt

Đồng chí Vũ Quốc Thanh

 
        Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Sau khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) kết quả bước đầu cho thấy: Đoàn kết thống nhất trong tập thể được tăng cường hơn, ý thức trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Thường vụ với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ cá nhân phụ trách được nâng cao, thực hiện hiệu quả hơn, ý thức thực hiện các quy định, nội quy, quy chế của Trung ương, của tỉnh và của cơ quan nghiêm túc, thường xuyên hơn.

        Sau khi kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ  khối Doanh nghiệp đã xác định 4 nhiệm vụ trước mắt làm ngay, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chi uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020, bố trí sắp xếp lại một số vị trí cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng uỷ khối cho phù hợp, kiện toàn kịp thời cán bộ cơ sở chuyển công tác khác hoặc nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội; đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức năm 2012 đảm bảo công tâm, khách quan, đúng tiêu chuẩn quy định; xử lý nghiêm túc các tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, cơ quan. Kết quả, đến nay Đảng bộ đã kiểm điểm xong tập thể, cá nhân cấp uỷ cơ sở; xây dựng xong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Đảng uỷ giai đoạn 2015-2020 đảm bảo quy trình, tình hình cán bộ của Đảng bộ; kiện toàn một số cấp ủy cơ sở còn thiếu; đánh giá, xếp loại cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nghiêm túc theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 (khoá XI), chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổng kết năm 2012, xây dựng kế hoạch năm 2013 với tinh thần xác định năm 2013 còn nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất, việc làm, thu nhập, ổn định đời sống; thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội để cùng với tỉnh thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 ngay những ngày đầu tháng, đầu năm.
                                                                                                                         Vũ Quốc Thanh
                                                                                               (TUV, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh)

        ♦ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên và thực hiện công tác cán bộ


alt

Đồng chí Đinh Thị Phượng

 
        Thời gian qua, cùng với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) một cách nghiêm túc, thu được nhiều kết quả tích cực. Sau khi kiểm điểm, việc phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể cũng như khả năng, năng lực công tác của từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành được thể hiện rõ nét hơn.

        Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định những việc cần làm ngay sau kiểm điểm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó đã tập trung triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trước hết là đổi mới cách làm bằng các hình thức tổ chức sinh động, thông qua các mô hình, chương trình cụ thể, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống và có tính giáo dục cao như: Chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, chương trình xây nhà đoàn kết, góp đá xây Trường Sa, tổ chức các buổi học ngoại khóa, nói chuyện truyền thống, tham quan các di tích lịch sử… làm cho mỗi đoàn viên nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của đất nước, của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, từ đó mỗi đoàn viên ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên với các tổ chức chính trị, xã hội, với nhà trường, gia đình trong việc chăm lo, giáo dục đoàn viên, thanh niên rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống, có ý thức tôn trọng pháp luật và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
        Xác định việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn là vấn đề then chốt để đẩy mạnh các hoạt động, công tác cán bộ được triển khai ngay sau khi tiến hành Đại hội và sau kiểm điểm, chỉ trong 2 tháng đã có sự thay đổi rõ nét. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố, bổ sung bộ máy tổ chức của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn, các phòng, ban chuyên môn của Tỉnh đoàn và ban hành Quy chế làm việc của BCH Tỉnh đoàn. Đối với các huyện, thành, thị đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ chủ chốt và bổ sung các nhân sự còn khuyết, thiếu sau Đại hội theo hướng trẻ hóa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tâm huyết, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, dám nghĩ, biết làm, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
                                                                                                                                          Đinh Thị Phượng
                                                                                                                                    (TUV, Bí thư Tỉnh đoàn)
 
        ♦ Qua kiểm điểm, cán bộ, đảng viên làm việc có trách nhiệm, hiệu quả hơn

alt

Đồng chí Lưu Danh Tuyên

        Trong năm qua, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã được Đảng bộ huyện Gia Viễn triển khai một cách sâu rộng, bước đầu giúp cán bộ, đảng viên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ được giao, làm việc có chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm hơn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, trong năm 2013, Gia Viễn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, sa sút về phẩm chất đạo đức. Thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo công khai, chặt chẽ, đúng quy trình. Hoàn thiện đồng bộ quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh. Cụ thể, Đảng bộ huyện sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu, đồng thời ngăn chặn, hạn chế tình trạng độc đoán chuyên quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Gia Viễn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

                                                                                                                               Lưu Danh Tuyên
                                                                                              (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Viễn)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 54 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:271
mod_vvisit_counterHôm qua:903

Địa chỉ IP của bạn là: 18.207.133.27
Bạn đang xem: Home