Tin nổi bật

Thành đoàn Ninh Bình: Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo

Email In PDF.

      Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thành phố và viện huyết học Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2012.

       Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của các bạn đoàn viên thanh niên cũng như người dân tham gia hiến máu nhưng từ sáng sớm ngày 7/4/2012, các bạn đoàn viên thanh niên đã tập trung đông đủ để được tư vấn, hướng dẫn để tham gia hiến máu. Có rất nhiều đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu nhiều lần như: Đồng chí Vũ Thanh Như – Bí thư đoàn phường Phúc Thành; đồng chí Lê Văn Liệu – Bí thư đoàn phường Đông Thành. Ngày hội đã thu hút được 520 lượt đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia và đã hiến được 216 đơn vị máu trên tổng số 253 đơn vị máu của toàn thành phố.

DVTN TP Ninh Binh tham gia hien mau tinh nguyen

ĐVTN Thành phố Ninh Bình tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

       Qua phong trào hiến máu tình nguyện đã nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người đối với cộng đồng, từ đó tự giác tham gia hiến máu nhân đạo.

                                                 Vũ Xuân Nghiệp - Phó bí thư Thành đoàn Ninh Bình

H­ëng øng ngµy toµn d©n tham gia hiÕn m¸u t×nh nguyÖn 07/4, ®­îc sù nhÊt trÝ cña th­êng trùc Thµnh ñy, l·nh ®¹o UBND Thµnh phè Ninh B×nh, BTV tØnh ®oµn Ninh B×nh vµ ban vËn ®éng hiÕn m¸u t×nh nguyÖn Thµnh phè Ninh B×nh. Ngµy 07/4/2012 ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh Thµnh phè Ninh B×nh phèi hîp víi Héi ch÷ thËp ®á Thµnh phè vµ viÖn huyÕt häc Trung ­¬ng tæ chøc hiÕn m¸u t×nh nguyÖn n¨m 2012.

MÆc dï thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, trêi m­a to lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc ®i l¹i cña c¸c b¹n §VTN còng nh­ ng­êi d©n tham gia hiÕn m¸u nh­ng tõ s¸ng sím ngµy 7/4/2012, c¸c b¹n ®oµn viªn ®· tËp trung ®«ng ®ñ ®Ó ®­îc t­ vÊn, h­íng dÉn ®Ó tham gia hiÕn m¸u. Cã rÊt nhiÒu ®ång chÝ c¸n bé ®oµn vµ §VTN ®· tham gia hiÕn m¸u nhiÒu lÇn nh­: §/c Vò Thanh Nh­ – BÝ th­ ®oµn ph­êng Phóc Thµnh; ®/c Lª V¨n LiÖu – BÝ th­ ®oµn ph­êng §«ng Thµnh. . .Cã h¬n 520 l­ît ng­êi ®¨ng ký tham gia vµ §VTN ®· hiÕn ®­îc 216 ®¬n vÞ m¸u trªn tæng sè 253 ®¬n vÞ m¸u toµn thµnh phè.

Qua phong trµo hiÕn m¸u t×nh nguyÖn ®· n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé ®oµn viªn, héi viªn, thanh niªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n; hiÓu ®­îc viÖc hiÕn m¸u cøu ng­êi lµ mét nghÜa cö cao ®Ñp, lµ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô thiªng liªng cña mçi ng­êi ®èi víi céng ®ång, tõ ®ã tù gi¸c tham gia hiÕn m¸u nh©n ®¹o. Nh÷ng giät m¸u ®ã sÏ ®em l¹i sù sèng cho nh÷ng bÖnh nh©n kÐm may m¾n, mang l¹i sù sèng cho ng­êi bÖnh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

   gop-y-van-kien-DH13

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi

 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:316
mod_vvisit_counterHôm qua:803

Địa chỉ IP của bạn là: 18.208.186.139
Bạn đang xem: Home Tin hoạt động đoàn Cấp tỉnh Thành đoàn Ninh Bình: Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo